Top

  • Xây lắp và đầu tư là hoạt động SXKD chính của công ty. Tập trung đầu tư, chú trọng phát triển và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó không ngừng đa dạng hóa sản phẩm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, thiết kế và thi công xây dựng.
  • Nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài.

 

Đang tải bình luận,....
Đọc thêm